Algemene voorwaarden Inge Verbiest- Fotograaf aan huis


1. Definities:

1.1 De fotograaf: Inge Verbiest, Bunderken 22, 2570 Duffel, BTW nr. : BE0503735054 ,  eenmanszaak  met btw vrijstelling volgens artikel 56bis van het btw-wetboek. 

1.2 De koper: De natuurlijke persoon die de diensten van Inge Verbiest inhuurt om een creatie te maken in zijn opdracht.

1.3 De creatie: Allesomvattende term voor elke visuele uitvoering of interpretatie van artistiek karakter. Hetzij digitaal of op een drager (foto, lay-out,fotobewerking, ontwerp, montage en andere)

2. Offertes:

2.1 Offertes opgemaakt door Inge Verbiest zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Inge Verbiest is slechts gebonden aan de opdracht nadat de offerte uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd aan de fotograaf.

3. Kwaliteit van de creatie:

3.1 De fotograaf verklaart naar eigen normen, kwalitatieve creaties te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.  De fotograaf heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3.2 De geleverde creaties van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis en kunnen geenszins als een resultaatsverbintenis gekwalificeerd worden.

4. Levering:

4.1 De levertermijn is slechts indicatief en zonder verbintenis.

4.2 De fotograaf behoudt het recht om het resultaat van de opdracht pas af te leveren nadat het volledige factuurbedrag werd betaald.

4.3 Goederen worden steeds verzonden op risico van de koper.  De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden bij enig verlies of beschadiging.

5. Annulering van de opdracht:

5.1 In geval van annulering van de opdracht door de koper, heeft de fotograaf- behalve in geval van overmacht- recht op een forfaitaire schadevergoeding minder dan 48 u voordien minstens 15% van de afgesproken prijs. Het voormelde doet geen afbreuk aan het recht van de fotograaf om de werkelijk geleden schade/ gederfde winst te bewijzen en te vorderen.

5.2 Het betaalde voorschot is niet terug betaalbaar.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

6.2 De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het falen van het materiaal waarmee hij die opdracht uitvoert.

7. Auteursrecht:

7.1 De fotograaf behoudt ten alle tijden het auteursrecht van zijn creaties.  Digitale bronbestanden en anderen blijven steeds eigendom van de fotograaf.

7.2 De creaties van de fotograaf kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen.

8. Gebruiksrecht:

8.1 Met uitzondering van eigen gebruik, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of ander gebruik verboden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de fotograaf.  Het schriftelijk verkregen gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden.

8.2 Foto's die - mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating - voor professionele, commerciële  of non -profit doeleinden gebruikt worden moeten steeds volgende copyright formule vermelden © Inge Verbiest  en verwijzen naar de website www.ingeverbiest.be.

8.3 Behoudens schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de gemaakte creaties te bewerken en te publiceren in elke andere vorm dan aangeleverd.

9. Klachten:

9.1 Om geldig te zijn moeten klachten aangetekend en binnen de 48u door de koper aan de fotograaf zijn overgemaakt.

9.2 De geleverde creaties die het ontwerp zijn van een klacht moeten door de koper in de geleverde hoedanigheid worden teruggegeven aan de fotograaf .

9.3 De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot rechtstreekse schade met uitsluiting van gevolgschade, en is steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de bestelde creatie.

10. Betaling:

10.1 De betalingstermijn voor de facturen bedraagt 30 dagen.

10.2 Facturen die op de vervaldatum niet betaald werden, zijn vanaf dat ogenblik en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een intrest van 1,5% per maand. Daarenboven zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een som gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 80 euro.  Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last ,  de moeilijkheden, de kosten van de briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en andere gebreken betreffende het niet beschikken over het niet- betaalde bedrag. 

10.3 Wanneer moet worden overgegaan tot invordering langs gerechtelijke weg, zijn alle invorderingskosten en andere kosten integraal voor de koper.

10.4 Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen naar gelang de materiële bevoegdheid.

11. Waardebons:

11.1  Tenzij anders en expliciet  vermeld, vertegenwoordigt een  waardebon  enkel de waarde in geld  en kan het bedrag van de waardebon enkel in mindering gebracht worden van de eindsom.

11.2 Waardebons kunnen nooit ingewisseld worden voor cash geld.

11.3 Per persoon, of opdracht  wordt slechts 1 waardebon aanvaard.